ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

จำนวนการเข้าขม 88 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
รหัสทัวร์
001-4639
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
BAMBOO AIRWAYS (QH)

ไฮไลท์

  • ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่
  • นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาตันลา
  • ชมทำเนียบอิสรภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง
  • แวะถ่ายรูป The Café Apartment
  • สุดฟินรับประทานอาหาร-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน

แผนการเดินทาง

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าหมายเลข 10  โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน “PRO VIETNAM” โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับแจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แบมบู แอร์เวย์ (BAMBOO AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QH326 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) บริการ Snack Box บนเครื่อง

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) ระหว่างทางบริการท่านด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น จากนั้นนำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ หมู่บ้านชาวประมง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ทะเลทรายขาว น้ำตกดาตันลา กระเช้าไฟฟ้า สวนดอกไม้เมืองหนาว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ตลาด ดาลัดไนท์มาร์เก็ตกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ที่พัก LA SAPINETTE HOTEL, RIVER PRINCE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และมีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่าน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ โบสถ์ไซง่อน นอร์ทเธอดาม

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน

ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน

ที่พัก ACNOS HOTEL, SONET HOTEL, HAPPY LIFE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว***

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT โฮจิมินห์

08.10 น. ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน สายการบินแบมบู แอร์เวย์ (BAMBOO AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QH325 บริการ Snack Box บนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
04 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 6612,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 6613,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6615,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6614,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 6613,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6613,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6613,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6614,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6614,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6614,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
รหัส 001-4639 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย BAMBOO AIRWAYS (QH)
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1042

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4639.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาตันลา ชมทำเนียบอิสรภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง แวะถ่ายรูป The Café Apartment สุดฟินรับประทานอาหาร-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา