ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 136 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
รหัสทัวร์
001-4641
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เยือนเมืองเว้ นั่งสามล้อชมพระราชวัง ล่องเรือมังกร ชมวัด
  •  เทียนมู่ ช้อปปิ้งตลาดดงบา
  •  เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง
  •  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
  •  อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ 
  •  และเมนูอาหารทะเล

แผนการเดินทาง

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำท่านรับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง

(เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม ต้นตำหรับ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้

ล่องเรือมังกร โดยเรือจะล่องไปตามเเม่น้ำเฮียงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ที่ไม่ควรพลาด

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ASIA HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว     หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่าน นั่ง 3 ล้อซิโคล่ (CYCLO) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศรอบๆพระราชวังไดโนย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าพระราชวังและค่าทิปสำหรับคนขับรถสามล้อ)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD

ระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองดานัง แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์อินเตอร์)

ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พักบนบานาฮิลล์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ หรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)

อิสระให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณภูมิที่ 16 – 20 องศา เป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานังชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง แวะชมความสวยงามของสะพานแห่งความรัก และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว

ที่พัก GRAN SEA HOTEL DANANG, DONG DUONG HOTEL, LUXTURY HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ จากนั้นแวะชมโบสถ์คริสต์ดานังหรือโบสถ์คริสต์สีชมพูสดใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง สร้างขึ้นปีพ.ศ.2466 สมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

*บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ชิ้น*

13.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
30 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
31 ก.ค. 66 - 03 ส.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
02 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
06 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ต.ค. 66 - 04 ต.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6618,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6618,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 6618,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ต.ค. 66 - 02 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 04 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6623,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6723,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
รหัส 001-4641 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1044

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4641.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เยือนเมืองเว้ นั่งสามล้อชมพระราชวัง ล่องเรือมังกร ชมวัด  เทียนมู่ ช้อปปิ้งตลาดดงบา  เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ  อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์   และเมนูอาหารทะเล
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา