ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG 3D2N ทัวร์สายมูสุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ

จำนวนการเข้าขม 138 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG 3D2N ทัวร์สายมูสุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ
รหัสทัวร์
001-4646
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

  • ขอพรองค์แชกงหมิว ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก วัดหวังต้าเซียน
  • อิสระท่องเที่ยว ฟรีเดย์ 1 วัน
  • ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน และย่านจิมซาจุ่ย

แผนการเดินทาง

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน “PRO HONGKONG” โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

06.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง   ***ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบินไป-กลับ***

 09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เร็วกว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พร้อมทั้งทำพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อให้เราร่ำรวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในการด้านเงินทอง ปลดหนี้ ปิดยอดขาย ปิดดีล รับทรัพย์รัวๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถ้าไม่ทันช่วงนั้นก็สามารถยืมได้ตามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่องเที่ยว

20.00 น. นำท่านชม SYMPHONY OF LIGHT การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดงอย่างงดงามการแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวย ๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

(ทุกวันจะมีการแสดงโชว์ในเวลา 2 ทุ่มตรง เว้นแต่วันนั้นมีพายุเข้าก็จะไม่มีการแสดง)

พักที่ HONG KONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ

***อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย***

พักที่ HONG KONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก

10.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD516

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 6617,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6618,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
31 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 6617,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 6618,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 6617,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 6616,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 6620,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6621,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6621,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 6619,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
รหัส 001-4646 ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG 3D2N ทัวร์สายมูสุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1048

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4646.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ขอพรองค์แชกงหมิว ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก วัดหวังต้าเซียน อิสระท่องเที่ยว ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน และย่านจิมซาจุ่ย
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา