ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ล่องเรือ AMBASSADOR

จำนวนการเข้าขม 108 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ล่องเรือ AMBASSADOR
รหัสทัวร์
001-4649
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ม.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

  • พักโรงแรมบนเรือ Ambassador Cruise 1 คืน
  • ล่องเรือครุยส์ชมอ่าวฮาลอง เที่ยวชมฟาร์มไข่มุก
  • นั่งกระเช้าข้ามทะเล (ราคาทัวร์รวมกระเช้า+ชิงช้าสวรรค์+สะพานญี่ปุ่น+สวนญี่ปุ่น+โชว์ญี่ปุ่น)
  • City Tour เมืองฮานอย เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ
  • สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ ช้อปปิ้ง 36 สาย

แผนการเดินทาง

04.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)               

**ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง**

08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ระหว่างทางบริการอาหารเช้าทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  HANOI HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ฮานอยเวียดนาม

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง เดินทางสู่ท่าเรือลงเรือครุยส์ (Ambassador Cruise)รับชม เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบุปเฟต์บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ

นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มไข่มุก ที่ตั้งอยู่ในอ่าวฮาลอง ชมวิธีการเลี้ยงหอยมุก และ วิธีการนำไข่มุกมาทำเป้นเครื่องประดับต่าง นำท่านเที่ยวชมเกาะติตอฟ  (Ti Top Island) เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งตามชื่อของวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่ 2 Ghermann Titov นำท่านเดินบันได ประมาณ 500 ขั้น ขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิวใจกลางฮาลองเบย์ ชมวิวแบบ 360 องศา จากนั้นพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมบนเรือ เช่น Ambassador Spa เพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำอ่างจากุชชี่กลางแจ้ง หรือผ่อนคลายกับการนวด จิบชายามบ่ายที่เปียโนเลานจ์

(ไม่รวมในราคาทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ ให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ

ที่พัก Ambassador Cruise บนเรือ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Bai Tho Mountain จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์ ที่สามารถชมวิวอ่าวฮาลองได้ 360 องศา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป Hon Gai Church เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาลอง

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์Quang ninh  ตัวอาคารเป็นสีดำทั้งหลัง ภายในจัดแสดงข้อมูลทางธรณีสัณฐาน พืชและสัตว์ที่พบในพื้นที่  จัดแสดงเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามเวียดนาม โดยไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่ที่ชั้น3 ที่มีการจำลองเหมืองถ่านหินมาไว้ด้านใน

นำท่านนั่งกระเช้าข้ามเกาะ BAICHAY นำท่านชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ ชิงช้าตัวนี้เป็นสีแดงขนาดใหญ่สร้างโดยญี่ปุ่น สามารถรองรับผู้โดยสารขึ้นชมวิวพร้อมกันได้ถึง 384 คนเพราะมีห้องโดยสารถึง64ห้อง บนชิงช้าที่มีจุดสูงสุดกว่าระดับน้ำทะเล 250เมตร ท่านจะได้ชมวิวอ่าวฮาลอง 360องศา ซึ่งความสวยงามก็จะสวยคนละแบบในแต่ละเวลา จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น และสวนญี่ปุ่น (ราคาทัวร์รวมกระเช้า+ชิงช้าสวรรค์+สะพานญี่ปุ่น+สวนญี่ปุ่น+โชว์ญี่ปุ่น)

จากนั้น นำท่านช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HALONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ฮาลองเวียดนาม

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางจากเมืองฮาลอง นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย นำท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูเฝอเวียดนาม ท่านละ 1 ชาม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.50 น.  ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

22.40 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6623,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6624,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6624,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6624,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6629,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6625,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6628,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6724,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6724,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
รหัส 001-4649 ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ล่องเรือ AMBASSADOR
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ม.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1051

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4649.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

พักโรงแรมบนเรือ Ambassador Cruise 1 คืน ล่องเรือครุยส์ชมอ่าวฮาลอง เที่ยวชมฟาร์มไข่มุก นั่งกระเช้าข้ามทะเล (ราคาทัวร์รวมกระเช้า+ชิงช้าสวรรค์+สะพานญี่ปุ่น+สวนญี่ปุ่น+โชว์ญี่ปุ่น) City Tour เมืองฮานอย เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ ช้อปปิ้ง 36 สาย
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา