PRO TOKYO FUJI SNOW WINTER FREE&EASY

จำนวนการเข้าขม 117 ครั้ง
PRO TOKYO FUJI SNOW WINTER FREE&EASY  - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-6477
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

  • วัดฮอนโดจิ-ลานสกีจิเท็น
  • โกเทมบะ เอ้าท์เลต
  • ชงชาแบบญี่ปุ่น
  • วัดอาซากุสะ
  • ถนนนากามิเซะ
  • ผ่านชมโตเกียว สกายทรี
  • ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิออนมอลล์

แผนการเดินทาง

09.35 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิน SL394 ท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การบริการต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น แจกเอกสารการเดินทาง และอําานวยความสะดวกท่านคณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ


14.25 น.แวะเติมนํ้ามัน ณ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ขาไป-กลับ *** (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ไม่ต้อง CHECK-IN ใหม่ ไม่เสียเวลารอนาน เที่ยวสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า เป็นไฟท์บินตรง-ใช้เครื่องเดิม-ได้นั่งที่นั่งเดิม-มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง
สามารถเดินออกมา ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี แล้วเดินวนเข้าเครื่องบินได้เลย

15.25
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ


ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ3ดาว


 

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
** คําเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครอง เพื่อนําเข้าและส่งออก มีโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย มีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

OPTION A : เลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ราคาดังกล่าว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าและค่าเดินทาง) ราคาเด็ก (4 ปี – 11 ปี) ราคา 2,590 บาท ราคาผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป ราคา 3,190 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
 

OPTION B : อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) 

  สําหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่าน สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์ เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิ้งในย่านการค้า อันทันสมัยของโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ที่พัก NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ3ดาว

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ วัดฮอนโดจิ หรือวัดฮอนโดะ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเจดีย์ผ้าชั้นที่งดงาม มีประตูนิโอมง (Niomon Gate) ประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่สีแดงซึ่งมีรูปปั้นเทพเจ้าตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งซ้ายขวา และดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆ

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุดอยู่ ที่ 1,500 เมตร เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง ในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ท่านจะได้สัมผัส ลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน สนุกกับการเล่น Sled ที่ลาน Snow parkk และมีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงาม ตามอัธยาศัย และให้ท่านเลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมือง และขนมตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าSnow Parkk และอุปกรณ์เล่นหิมะ) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า และค่าเช่าอุปกรณ์เล่นหิมะต่างๆ)

 **ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณีที่ลานสกีไม่เปิดให้ บริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย หรือเหตุผลอื่นๆของทางลาน สกีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือในกรณีหิมะไม่มากพอที่จะสามารถทําให้ ลานสกีเปิดให้ใช้งานได้ จะเปลี่ยนสถานที่เที่ยว โดยจะนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา นาคาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้มีบ่อน้ําใสรวมกันประมาณ 8 บ่อ อิสระให้ท่านถ่าย ภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง ที่เป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้

 

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ่น และ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู่เบื้องหลัง และแวะช้อปปิ้งร้าน duty free เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลต ให้ท่านเลือกชื้อสินค้าตาม อัธยาศัย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร มีสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นแหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้า แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MKMICHEL, KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIAROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ
 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู
*ชนิดของขาปู ขึ้นอยู่กับการนําเข้าของโรงแรมนั้นๆ

ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
**จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ น้ําแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิต

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ "มหานครโตเกียว" เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ "วัดอาซากุสะ" วัดที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยัง เป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทาง เข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า "ประตูฟ้าคํารณ" และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า "ถนนนากามิเซะ" เป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ ระลึก และท่านสามารถเดินไปยังจุดถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก "หอคอยโตเกียว สกาย ทรี"เป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ

นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย และก่อนกลับพาแวะช้อปปิ้ง ละลายเงินเยนที่อิออนมอลล์


อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านกลับสู่สนามบินนาริตะ

20.35น.
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิน SL395

00.35 น. นำท่านเดินทางออกจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินดอนเมือง

03.25 น. นำทุกท่านเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 0
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 31,999 บาท 5,000 บาท 31,999 บาท -14 จอง
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 0
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 8 จอง
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 0
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 0
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 0
24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 38,999 บาท 6,900 บาท 38,999 บาท -14 จอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 42,999 บาท 6,900 บาท 42,999 บาท 0
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 40,999 บาท 6,900 บาท 40,999 บาท 34 จอง
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
07 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 27,999 บาท 0
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
04 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 27,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 0
25 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 0
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 29,999 บาท 6,900 บาท 29,999 บาท 0
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 28,999 บาท 6,900 บาท 28,999 บาท 0

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
รหัส 001-6477 PRO TOKYO FUJI SNOW WINTER FREE&EASY
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=3030

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-6477.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา