ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-ลาวไก-นิงห์บิงห์

จำนวนการเข้าขม 61 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-ลาวไก-นิงห์บิงห์
รหัสทัวร์
001-4090
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติเมืองซาปา

ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน ( ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน และรถราง)

Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA”

ล่องเรือกระจาด ชมบรรยากาศธรรมชาติ

พาชิมเมนูพิเศษ !! ชาบูหม้อไฟแซลมอน+ไวน์แดง

City ทัวร์เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ

แผนการเดินทาง

06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)              

**ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง**

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ระหว่างทางบริการอาหารเช้าทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ซาปาเป็นเมืองเล็กๆ เหมาะสำหรับการพักผ่อน  เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะเมืองซาปามีอากาศดี เงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ต่างมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเมืองซาปา เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซาปา บริเวณรอบๆทะเลสาบจะมีทั้งร้านอาหารและโรงแรม เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หิน (STONE CHURCH) เป็นอีก 1 แลนด์มาร์คที่สำคัญ โบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิกก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLOVEมาร์เก็ต ถนนคนเดินเมืองซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา  นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูรวมมิตร+ไวน์แดงดาลัท  

ที่พัก  SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ฮานอย แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

 เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น

 ที่พัก HANOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เมืองมรดกโลก นำท่าน ล่องเรือ (นั่งเรือกระจาด) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวียดนาม และจ่างอานยังได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ำ ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย และยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง kong skull island II มีฉากให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสุดคลูอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

21.45 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ8931 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)  

23.35 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 66 - 06 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 6614,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 04 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 6617,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6619,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6615,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6722,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6722,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 04 ม.ค. 6718,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

ฟานซิปัน

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
รหัส 001-4090 ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-ลาวไก-นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=490

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-4090.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติเมืองซาปา ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน ( ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน และรถราง) Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA” ล่องเรือกระจาด ชมบรรยากาศธรรมชาติ พาชิมเมนูพิเศษ !! ชาบูหม้อไฟแซลมอน+ไวน์แดง City ทัวร์เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา