• เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอินุยาม่ะ – ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท –  ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง
 • ช้อปปิ้งซาคาเอะ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –
 • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมืองคานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – ย่านฮิกาชิซากายะ
 • พิพิธภัณฑ์เอจิเซนตุ๊กตาไม้ไผ่ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ – อาราชิยามะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
 • ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
รหัส 006-3378
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 07.30)

21.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอินุยาม่ะ – ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท – ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

00.05 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินชุบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.30 น.
เดินทางถึง สนามบินชุบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

[สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

เมืองอินุยามะ เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น นำท่านชมด้านนอก ปราสาทอินุยะมะ (Inuyama Castle) ถูกสร้างขึ้นอยู่บนภูเขาเล็กๆ ริมแม่น้ำคิโซะ ห้อมล้อมไปด้วยเสน่ห์ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโฉมหน้ากันไปตามแต่ละฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ในฤดูใบไม้ผลิที่ซากุระเบ่งบาน เชิญท่านรับชมทัศนียภาพของแม่น้ำ, ต้นไม้, กำแพงหิน และหอคอยปราสาท อันสมเป็นบรรยากาศแสนงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น ภายในปราสาทปรับปรุงให้เป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท เช่น ภาพถ่าย ชุดเกราะ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านเดินชมซากุระบริเวณรอบปราสาท

แวะซื้อของที่ระลึกที่ ถนนคนเดินอินุยามะ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นรอบๆ ปราสาทมีร้านกาแฟที่ใช้อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณและร้านขายเครื่องประดับเก๋ๆ และงานฝีมือแบบดั้งเดิม สัมผัสบรรยากาศแบบเอโดะ ของขึ้นชื่อของเมืองในปราสาท เช่น โกเฮโมจิทำมือหรือขนมดังโงะด้วยมือเดียว

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึ้นเมื่อเกือบ 700 กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ปี 1333 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของญี่ปุ่น

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสวนสวยใจกลางเมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกี้โฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทั้งสัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่ต้องไป

ค่ำ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

เมืองทาคายาม่า นำท่านชมด้านนอกของ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึ้นชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop)เพื่อรับนักท่องเที่ยว และยังมีการขายสินค้าพื้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) ของที่ระลึก

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

วันที่ 4
เมืองคานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – ย่านฮิกาชิซากายะ – พิพิธภัณฑ์เอจิเซนตุ๊กตาไม้ไผ่ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

เมืองคานาซาว่า เป็นเมืองหลวงของอิชิคาวา ที่อยู่บนเกาะฮอนชูที่เป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นและมีฝั่งที่ติดกับทะเลญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดสำหรับวัฒนธรรมและศิลปะในยุคเอโดะ นำท่านเดินทางสู่  ตลาดเช้าโอมิโจ (Omicho Market) เป็นตลาดอาหารทะเลอันดับต้นๆของจังหวัดอิชิคาวามาเป็นเวลา 300 ปี อาหารทะเลสดและหอยได้ถูกนำมายังตลาดจากทะเลญี่ปุ่นในทุกๆวัน ท่านจะพบกับบรรดาเชฟชาวท้องถิ่น เจ้าของร้านค้า ผู้ที่อาศัยในเมืองและนักท่องเที่ยวเดินในตลาดที่วุ่นวายตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึง 5 โมงเย็นในทุกๆวัน

จากนั้นพาท่านสู่ สวนเคนโรคุเอ็ง (Kenrokuen Garden) เป็นจุดเด่นของคานาซาวะ และมีความเป็นมาอย่างยาวนานและน่าสนใจ ตระกูลมะเอะดะหนึ่งในตระกูลที่ทรงอำนาจในญี่ปุ่นยุคศักดินาเป็นผู้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นในช่วงหลายร้อยปี สวนแห่งนี้เป็นสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำ โคมหิน น้ำตก ทางเดินหิน สะพาน ลำธาร โรงน้ำชา และเนินเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ พาท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติและความสงบภายในสวนแห่งนี้

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าในเขตฮิกาชิยาม่า ของเมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ่และร้านอาหารรองรับผู้มาเยี่ยมชม

พาท่านสู่ อาคารตุ๊กตาไม้ไผ่ (Echizen village of bamboo Doll) อาคารตุ๊กตาไม้ไผ่ที่มีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้ไผ่จำนวนมากซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยช่างฝีมือ ท่านสามารถเข้าชมการการทำงานของช่างฝีมือได้อย่างใกล้ชิดในพื้นที่เวิร์คช็อปและสามารถลองทำตุ๊กตาไม้ไผ่ง่ายๆได้เองอีกด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

วันที่ 5
เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ – อาราชิยามะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พำนักของจักรพรรดิญี่ปุ่น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็นส่วนมาก นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดธารน้ำใส ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994 ยูเนสโกได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลก ภายในวัดนี้มีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่างตั้งแต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างที่ยื่นออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขาโดยที่ฐานของลานนี้ใช้ไม้ซุงขัดกันเป็นโครงขึ้นมาโดยมิได้ใช้ตะปูซักตัวเดียวและ น้ำตกโอโทวะ ที่ไหลมาจากบนเขามาถึงข้างล่างได้แยกเป็น 3 สาย ให้ท่านได้ใช้กระบวยลองน้ำดื่ม ซึ่งแต่ล่ะสายนั้น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจะได้รับสิ่งมงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, สำเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องความรัก อีกทั้งยังมีหินคู่รักที่อยู่ใน ศาลเจ้าจิชู (Jishu shrine) เป็นหินสองก้อนอยู่ติดกับพื้นโดยให้คนที่มาได้ตั้งจิตถึงคนที่เรารักแล้วออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนทั้งๆที่ปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ด้วยกัน และสุดท้าย ให้ท่านได้เดินเลือกดูเลือกซื้อของฝากจาก “ถนนสายกาน้ำชา” ก่อนกลับกันอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)

อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำสายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ มีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หัวและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเครื่องสำอางค์ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100  เยน

เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6
อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10)

ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ*

วันที่ 7
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-15.40)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11) สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

นำทุกท่านทำการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ..   
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง

สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 1. 5. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 3. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ