• ชมพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สรวงสวรรค์ของดอกไม้ ดินแดนในฝันแห่งการถ่ายภาพ
 • ย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรอันรุ่งเรือง หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ ในฟุกุชิมะ
 • ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโกะ
 • เช็คอินสุดชิคกับ ชิบะซากุระ ทุ่งพิงค์มอสสีชมพู ขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาไฟฟูจิ
 • บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เกรดพรีเมี่ยม TV Champion
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
รหัส 045-3308
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

23.50 น.   เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 642 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลาดปลานาคามินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองอิวากิ

08.10 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเข้าสู่ จังหวัดอิบารากิ นำท่านชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูงอยู่ที่ 120 เมตร (สูงที่สุดในโลก) ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอิบารากิ อุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆ จากท่าเรือนาคามินาโตะ และรายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ทำให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ัเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ดินแดนในฝันของการถ่ายภาพ ชมความงามของสวนขนาดใหญ่ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมหลากหลายโซนกิจกรรมที่รอให้เรามาสัมผัส มีพื้นที่สีเขียวและดอกไม้ตามฤดูกาลที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ รวมถึงด้านในยังมีสวนสนุก เส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทางเดินสำรวจป่า ไฮไลท์ของทัศนียภาพบนเนินเขามิฮาราชิ (Miharashi) อันกว้างใหญ่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคม พุ่มต้นโคเชีย ประมาณ 32,000 ต้น จะพากันเปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั่วบริเวณรอบๆ ที่นี่ยังมีดอกดารารัตน์ ทิวลิป กุหลาบ ทานตะวัน คอสมอส ฯลฯ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ผลัดกันเบ่งบานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น

หลังจากการชมสวนอย่างอิ่มเอมใจ นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิวากิ

พักที่ FURUTAKIYA HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3
เมืองไอสึวากามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – คินุกาวะ ออนเซ็น

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ พาท่านย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรที่ หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทางสำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ มีอาหานขึ้นชื่อคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก มีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจ้า พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก้อุดมไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่ตระการตา

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์และสิ่งของมีค่า ชมงานแกะสลักอันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมมง

นำท่านชม สะพานชินเคียว หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์” แห่งเมืองนิกโก้  ในสมัยก่อนสะพานนี้ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น สะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งสีแดงโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ ป่าเขา เหมาะกับการซึมซับบรรยากาศและถ่ายรูป ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในสะพานที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

ถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ คินุกาวะ ออนเซ็น เมืองออนเซ็นชื่อดังแห่งจังหวัดโทชิงิ

พักที่ KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4
ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคงอน(รวมลิฟท์) – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – ทะเลสาบยามานากะ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนิกโก้ มีทิวทัศน์ที่งดงามมากอุดมไปด้วยน้ำ ป่า ภูเขาผสมผสานอย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่นิยมในฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากสีสันอันสวยงามของใบไม้ พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินิกโก้

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคงอน มีความสูงถึง 100 เมตร เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองนิกโก้ และถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของน้ำตกสวยในประเทศญี่ปุ่น น้ำตกแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดจากทะเลสาบชูเซนจินั่นเอง ในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้โดยรอบจะเป็นสีส้มสดใส และจะมีสีสันมากที่สุดในช่วงปลายเดือนตุลาคม

ขอนำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ มีจุดเด่นคือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ ของญี่ปุ่นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือบ้านเรือน ซึ่งยังคงกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าไว้ได้อย่างดี ถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็น โคะเอโดะ “เมืองเอโดะน้อย” ซึ่งเมืองเอโดะเป็นชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบัน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย   อิสระให้ท่านลิ้มรสอาหารและของหวานอร่อยๆ ได้ที่ ตรอกขนมคาชิยะ โยโคะโจ หรือเรียกอีกอย่างว่า Penny Candy Alley” เป็นตรอกขนมเก่าแก่ของเมือง เป็นแหล่งผลิตขนมหวานส่งขายทั่่วญี่ปุ่น ในตรอกนี้ตรอกเดียว มีร้านขนมหวานถึง 70 ร้านด้วยกัน ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์มันหวาน จัดแสดงวิธีการผลิตขนมจากมันหวานด้วยมือ

นำท่านเดินทางสู่ “ย่านคุระซึคุริ” ย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ ในย่านนี้มีอาคารประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี เรียงรายอยู่สองข้างถนน มีหอระฆัง Toki no kane ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาคารโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ แม้แต่ร้าน Starbucks ยังเป็นอาคารแบบเดียวกัน

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานากะ

พักที่ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น

วันที่ 5
ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโมโตสุ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีตกาล นำท่านชมอีก 1 ไฮไลท์ ทุ่งพิ้งค์มอส ความงามของดอกไม้ที่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร เปลี่ยนภูเขาธรรมดาให้เป็นภูเขาสีชมพูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทุ่งแห่งนี้เป็นจุดชมพิ้งค์มอสอันดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ในวันฟ้าเปิด ท่านจะพบกับความงามของภูเขาไฟฟูจิ ท้องฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (Gotemba Premium Outlets) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ และมหานครโตเกียว อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์เกือบ 200 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า รวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของทั้งนักช้อปชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ROKKASEN  บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ แบบไม่อั้น!!! แนะนำโดยรายการชื่อดัง “ทีวีแชมป์เปี้ยน”

พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ำซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น จากจุดนี้ ท่านสามารถ ถ่ายรูปกับวิว โตเกียว สกาย ทรี

นำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุกๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.55 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 21 ม.ค. 65
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ