• ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุ – หาดจิมบารัน – PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี
 • ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได –  น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – PURA TAMAN AYUN
 • BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE
ทัวร์บาหลี
รหัส 013-1828
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุ – หาดจิมบารัน

04.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.45 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD396 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

**เวลาท้องถิ่นของ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง**

12.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลี หลังจากทุกท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ ULUWATU TEMPLE เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใครมาบาหลีต้องมากันอย่างแน่นอนตั้งอยู่บนไหล่ภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลที่สวยงามของเกาะบาหลีแห่งนี้เลยทีเดียว โดยจะอยู่ทางใต้สุดของเกาะบาหลี โดยวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซียนั่นเอง สิ่งที่เราจะได้พบเห็นคือ ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ และเสียงคลื่นทะเลที่คอยกระทบกันหน้าผาสูงอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นนำทุกท่านชม สวนพระวิษณุ GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK สวนนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของบาหลี สวนวิษณุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้อที่กว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่ของทางการอินโดนีเซียที่ตั้งใจจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม.

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหลี ชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ หาดทรายขาวๆตัดกับผืนน้ำสีฟ้าอมเขียวหาดทรายสุดสวยแห่งนี้ เป็นลักษณะทอดตัวโค้งเป็นวงจันทร์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยความยาวของหาดทอดตัวมาจากรันเวย์ของสนามบินเดนปาซาร์ลงทางใต้ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเซมินยัก (SEMINYAK)กับชายหาดคูตา (KUTA) อันแสนวุ่นวาย

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร  เมนูพิเศษ!!! ซีฟู้ตสไตล์บาหลี

วันที่ 2
PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได - น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยัง วัด PURA LEMPUYANG LUHUR สำหรับวัดปูรานั้นเป็นวัดที่ประกอบไปด้วย 7 วัดด้วยกัน และวัดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,058 เมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนุ่งโสร่งเข้ามาเยี่ยมชมวัดปูราเพื่อความเรียบร้อย หากได้ขึ้นมาชมวัดบนเขาแล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ชมความสวยงามของวัดและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูแต่นักท่องเที่ยวยังได้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตั้งของวัดที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล รวมทั้งอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือน้ำทะเลและภูเขาอีกด้วย หากจะมาเยือนวัด PURA LEMPUYANG LUHUR ชมความสวยงามของหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านคินตามณี KINTAMANI ตั้งอยู่ตรงปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร์ โดยมี

ทะเลสาบบาร์ตูร์ อยู่ตรงเบื้องหน้า ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ (MOUNT BATUR) หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซีย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร มีอายุมากกว่า 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีศรัทธาอย่างมาก ความสวยงามยังไม่หมดเท่านี้ ทะเลสาบที่ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบบาตูร์ (LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กม กว้าง 2.5 กม. ตั้งอยู่กลางหุบเขา

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนี้พร้อมกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

ชม TEGALALANG RICE TERRACE VIEW หรือที่รู้จักกันในชื่อ นาขั้นบันได  เป็นการปลูกข้าวแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ให้ทุกท่านได้ชมวิวธรรมชาติแบบ 100% (หน้าขั้นบันไดนี้จะมีให้ชมตามฤดูกาล)

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ TAMPAK SIRING เป็นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมืองเทมภัคสิริงค์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา วัดห่งนี้ชาวบาหลีนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีชาวบาหลีมีความเชื่อว่า การที่ได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมไปถึงยังรักษาโรคต่างๆได้

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่นไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! CRISPY DUCK

วันที่ 3
PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม วัด PURA TAMAN AYUN หรือ MENGWI TEMPLE คือ วัดสไตล์ฮินดู-บาหลีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสีเขียวที่รายล้อมด้วยแม่น้ำเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง MENGWI ทางตอนกลางของเกาะบาหลี

นำทุกท่านเดินทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรือเรียกสั้นๆว่า PURA BRATAN ซึ่งเป็นวัดประจำศาสนาฮินดูที่ถูกก่อสร้างขึ้นกลางทะเลสาบ BRATAN ตั้งแต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน้ำและทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรของชาวเกาะบาหลีในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยอยู่ที่ เจดีย์ 11 ชั้น ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์

ชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE หรือ วัดปุราตานะห์ลอต วัดที่ดังที่สุดของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล และยังเป็น 1 ใน 7 วัดที่ถูกสร้างริมชายฝั่งทะเลของเกาะบาหลีอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเกาะบาหลีเลย นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และตัววัดยังโดดเด่น ตั้งตระหง่านอยู่เขตชายฝั่งทาบานัน

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

12.30 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD397 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที                                                                                                                                            

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

16.05 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางอินโดนีเซียได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 • กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี