• ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟล-จัตตุรัสคองคอร์ด -ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-
 • ช้อปปิ้งห้างซามาคริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ – ชิมหอยเอสคาร์โก – พระราชวังแวร์ซาย-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง
 • ดิจอง-โลซาน (สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย์-มองเทรอ- ปราสาทชิลยอง-เบิร์น-กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน-อินเทอร์ลาเก้น สวิสฟองดู – อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค
รหัส 049-2581
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,988 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล์

06.00 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

09.15 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY818 สู่สนามบินนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35 : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

14.45 : ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกล์ เที่ยวบิน WY131

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.25 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด

วันที่ 2
เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้าชม)-หอไอเฟล-จัตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ช้อปปิ้งห้างซามาริแตน- ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)

นำท่านเที่ยวชม มหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  นำท่านถ่ายรูปคู่กับพีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บน จัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส

นำท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ต้นแบบถนนราชดำเนิน ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทางจะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมต่างๆ มากมาย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ2)

บ่าย : นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนที่ยอดนิยม ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม เป็นต้น ซึ่งการล่องเรือแม่น้ำแซนเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ ห้าง La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนลจิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่

 ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ3) เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก 

วันที่ 3
พระราชวังแวร์ซาย(เข้าชมภายใน)-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว”  พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส์ (Troyes) ระยะทางประมาณ 190 KM. เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ในแคว้นช็องปาญาร์แดน (Champagne-Ardenne) มีความโดดเด่นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของฝรั่งเศสทั้งในด้านการผลิต ร้านค้า และโรงงานจำนวนมาก ทรัวส์ เป็นเมืองศูนย์กลางยุคกลางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส นำท่านชม ย่านโมเอ่ เต็มไปด้วยอาคารที่สวยงามมากมาย โดยมีถนนคดเคี้ยวที่ปูด้วยหิน บ้านเรือนสูงตระหง่านล้อมรอบด้วยอาสนวิหารที่สวยงาม อาคารครึ่งไม้แบบดั้งเดิมที่งดงามซึ่งมีผนังสีแดง เหลือง ขาว หรือในโทนสีพาสเทลกับประตูไม้ที่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจากศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี ซึ่งในอดียเคยเป็นบ้านของพ่อค้าสิ่งทอผู้มั่งคั่ง

เที่ยง :  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ5)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง Dijon ระยะทางประมาณ 160 KM. เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปภายนอกของ วังดยุคแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่ค่อนข้างสวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)

วันที่ 4
ดิจอง-โลซาน(สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย์-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางผ่านพรมแดนฝรั่งเศสเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่สวยงามราวกับภาพวาด นำท่านเดินทางสู่เขตที่เรียกว่า สวิสริเวียร่า ไข่มุกแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มต้นที่ เมืองโลซาน (Lausanne) ระยะทางประมาณ 200 KM เป็นเมืองริมทะเลสาบเจนีวา ในรัฐโวด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโลซานน์มีลักษณะเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร  มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ติดกับฝั่งชายแดนของประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยประทับและศึกษาที่นี่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝั่งทะเลสาบอีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ8)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านถ่ายรูป กับประติมากรรม ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้น เฟรดดี้ เมอร์คิวรี่ Freddie Mercury นักร้องนำวงควีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองมรดกโลก โดย UNESCO และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย คำว่า Bern นั้นมากจากคำว่า “Baren” ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า “หมี” หรือ “Bear” ในภาษาอังกฤษ ชื่อนี้นั้นได้มาจากที่สมัยก่อน ผู้ครองเมืองนี้ได้ออกไปล่าสัตว์ และกล่าวว่าจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อสัตว์ที่พบและล่าสำเร็จ แล้วสัตว์ที่ได้มาคือ หมี จึงทำให้เป็นชื่อเมืองจนถึงทุกวันนี้ และจึงใช้หมีเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

นำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณไซท์ล็อค มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ทั้ง 2 ด้าน ด้านนึงจะเป็นนาฬิกาที่เป็นเข็มธรรมดา ซึ่งด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มนี้จะมีนาฬิกาขนาดเล็กอีกเรือนนึง ซึ่งจะแสดง เวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี ส่วนนาฬิกาอีกด้านนึงจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 ไฮไลท์ที่จะต้องรอชมนั้นจะอยู่ที่ทุกๆ 5 นาทีก่อนครบรอบ 1 ชั่วโมง ก็จะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ9)

วันที่ 5
เบิร์น-กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ10)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล์ด เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่สถานีกรินเดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า สาวน้อย หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราให้เป็นมรดกโลก เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Top of Europe อีกด้วย ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001

นำท่านชม อาคารสังเกตการณ์ Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา Top of Europe สุดโรแมนติกแบบเต็มๆตาที่จุดชมวิวที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร ชมธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์  ชม Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอินกับจุดที่สูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ11) ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ2แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก ที่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังหลายๆเรื่อง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ12) เมนูพิเศษ สวิสฟองดู(ฟองดูเนื้อสัตว์)

วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ13)

เดินทางสู่เมือง เมืองลูเซิร์น  Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการ อารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงคราม ปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำชมเมืองเก่า เดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขต เมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาด คือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่าย อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม ทั้งในเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 13 เป็นเมืองที่มีการเก็บภาษีที่มีอัตราต่ำที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองที่มีความสะอาดติดอันดับโลกอีกด้วย นำท่านชม เขตเมืองเก่า บ้านเรือนโบราณ จัตตุรัสนำพุโบราณ โบสถ์ที่สวยงาม  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

นำชม ย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ ที่แห่งนี้  ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall

อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหาค่ำ ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

21.35 : ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY154  (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.05 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งใน    สนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

09.00 : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815

17.45 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ค่าวีซ่าไม่รวมในค่าทัวร์ แต่ชำระยอดรวมในค่ามัดจำทัวร์เท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 3,000 บาท

         อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำรวมค่าวีซ่า ท่านละ 30,00 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 5 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เม.ย.66
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 79,900 บาท
 • พ.ย.64 - ธ.ค. 64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • เม.ย.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 87,988 บาท