• ชมความมหัศจรรย์ 3 ประเทศดังของยุโรป
 • หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่
 • พิชิตยอดเขา Stanserhorn โดยกระเช้าเปิดประทุนชมวิว360องศา
 • เที่ยวชมความงาม เมืองลูเซิร์น และ เมืองโลซานน์
 • เที่ยวเมืองมิวนิค พิพิธภัณฑ์ BMW และ Allianz Arena
 • ถ่ายภาพกับปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
ทัวร์ยุโรป WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY
รหัส 003-0898
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

16:30 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

19:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407

23:10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เมืองดีจอง

02:15 น.  : นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส  เที่ยวบินที่ EY031

07:45 น. :  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 45 นาที)  เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดังของเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศส ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349  จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์  จากนั้นเก็บภาความประทับใจด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
เมืองดีจอง-เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-มหาวิหารแห่งโลซานน์- Place de la Palud - Escaliers du Marche-Château d'Ouchy-Promenade-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่

จากนั้นให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne) มหาวิหารแห่งโลซานน์ หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซาน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจำเมืองโลซานน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก บริเวณซุ้มทางเข้ามีการแกะสลักอย่างสวยงาม Place de la Palud เป็นจตุรัสใจกลางเมืองเก่าเมืองโลซานน์ ที่จัตุรัสคือศาลากลางของเมืองมีน้ำพุที่สวยงามมีร้านอาหาร บาร์ และแหล่งช้อปปิ้ง Escaliers du Marche หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดในเมืองโลซานน์ เป็นเส้นทางเดินเท้าที่ทอดยาวจาก Place de la Palud เพื่อเชื่อมพื้นที่โดยรอบประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ต่างๆมากมาย ย่าน Promenade เป็นย่านใกล้เคียงริมทะเลสาบของ Ouchy ทางเดินเล่นเรียงรายไปด้วยดอกไม้ท่ามกลางท่าเรือเก่าและใหม่ ในใจกลางของปราสาทนี้มีปราสาทศตวรรษที่ 12 ปราสาท Château d’Ouchy ปราสาทมีขนาดเล็กที่ท่าเรืออุสซี ตั้งโดดเด่นจากระยะไกล สามารถเดินรอบๆกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้น นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (Reuss  River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดทาง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
เมืองลูเซิร์น -ยอดเขา Stanserhorn-เมืองซูริค-สะพาน Münsterbrücke -โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ -เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมัน- St. Mang's Abbey

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  พาทุกท่านไปชม ยอดเขา Stanserhorn โดยพาทุกท่านนั่งกระเช้าเปิดประทุนชมวิวแบบ 360 องศา ด้วยเหตุที่มีทิวทัศน์ชนบทสวยๆของแท้ของเมือง  Stans ผ่านเข้ามาในสายตาเป็นฉากๆ บรรยากาศรอบข้างสวยมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นที่ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิดขึ้นในปี 2381 ฟากนึงมี บสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti นอกจากนี้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค จากนั้นอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

จากนั้นนำท่านชม เมืองฟุสเซ่น (Füssen) (ระยะทาง 229 ก.ม. / 3.15 ชม.)  เป็นเมืองขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนของประเทศออสเตรียเพียง 5 กิโลเมตรอีกด้วย St. Mang’s Abbey เป็นโบสถ์เบเนดิกติน ก่อตั้งขึ้นในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 9 ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าชาย Bishops of Augsburg นี่คือสถานที่ที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุดในใน Fussen และเป็นความภาคภูมิใจของชาว Fussen ทำให้นึกถึงความรุ่งเรืองของเมือง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
เมืองฟุสเซ่น-เมือง Hohenschwangau-ปราสาทนอยชวานสไตน์- เมืองอินกอลสตาดท์- Ingolstadt Village Outlet-เมืองมิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่าน ถ่ายภาพด้านหน้าของ ปราสาทเทพนิยาย นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทนอยชวานสไตน์เป็นปราสาทของ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย (King Ludwig II of Bavaria) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) พาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Village Outlet เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ  อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน เดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
เมืองมิวนิค-พิพิธภัณฑ์ BMW-อัลลิอันซ์ อารีน่า-โบสถ์แม่พระมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของ เมืองมิวนิค (Munich) พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้ากับ พิพิธภัณฑ์ BMW เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรถยนต์ยี่ห้อ BMW ที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดดเด่นตั้งแต่สถาปัตยกรรมรูปถ้วยหงาย ถ่ายภาพกับ อัลลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) เปิดเมื่อปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามบ้านของสโมสรฟุตบอลทีมบาเยิร์นมิวนิค มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตัวอาคารสนามกีฬาสร้างขึ้นจาก ETFE -foil ซึ่งเป็นแผงอากาศที่ถูกทำให้พองขึ้น มองเห็นเป็นสีขาวแต่ละแผงสามารถส่องสว่างด้วยแสงสีขาวสีแดงหรือสีน้ำเงินโดยสีจะเปลี่ยนไปตามเกมของทีมเหย้า

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นชมด้านนอก โบสถ์แม่พระมิวนิคหรืออาสนวิหารมิวนิค (Cathedral of Our Dear Lady) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองมิวนิค ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) หนึ่งในพระราชวังขนาดใหญ่ โอ่อ่า หรูหรา ไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเดินชมบรรยากาศโดยรอบ อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค- ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

12:10 น.  : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY006

19.55 น.  : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

22.35 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
 2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 6,500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือประมาณ 2,300บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
13/06/2022 20/06/2022
จำนวน
ราคา
55,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY
เดินทาง 13/06/2022 20/06/2022
*** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 55,900 ***
*** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 47,400 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 12,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน