• ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ – Walking Street
 • เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะหินซ้อน – เกาะไผ่ – เกาะดง – เกาะรอกลอย – หาดทรายขาว
 • เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง
 • เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง 
รหัส 045-3163
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ - Walking Street

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง พร้อม บริการอาหารเช้า Snack Box (มื้อที่ 1)

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD500 (06.00-07.25)

07.25 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู

10.00 น. : นำท่านลง เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว เดินทางไป เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล  ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์ นำท่านเดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ

12.30 น. : บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

14.00 น. : Check-in เข้าที่พัก ณ ã สิตาบีช รีสอร์ทระดับ 4 ดาว @เกาะหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าร้านSteak House หาดพัทยา

นำคณะเดินทาง ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ (เหมาลำส่วนตัว) พร้อมบริการฟรุ๊ตพั้นซ์ + ค็อกเทล+อาหารทานเล่นบนเรือ+ผลไม้

19.00 น. : ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ๆชมสินค้ามากมายของฝากของที่ระลึกหรือนวด

สปาเพื่อผ่อนคลาย ***อิสระอาหารเย็น*** กับเมนูอาหารทะเลสดๆปิ้งย่างตามสั่งหรือเลือกเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง เกาะรอกลอย - หาดทรายขาว - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง

06.00 น. : ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น โดยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว

07.00 น. : บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : ออกเดินทางด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดงเกาะรอกลอย เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (4) บุฟเฟต์ + ผลไม้
หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนถ่ายรูปเล่นน้ำกันที่ หาดทรายขาว-เกาะราวี

บ่าย : ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเต อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.30 น. : กลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. : บริการอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. : เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ

12.00 น. :บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้นริมถนนละม้ายสงเคราะห์ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้าชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้งเดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย

***อิสระอาหารเย็น*** ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

20.50 น. : นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD509 (20.50-22.15)

22.15 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 29 ธ.ค. 65
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าเรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัวตลอดการเดินทาง ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ พร้อม บริการถ่ายรูปใต้น้ำ ฟรี !!
 4. ค่าล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตก (เหมาลำส่วนตัว)
 5. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี

ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมเก็บตามการจ่ายจริง
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์, คนขับรถ รวม 300 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/01/รูปภาพ1-7-scaled.jpg

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ย.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 15,999 บาท
 • ก.พ.66 - มี.ค.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,900 บาท