• ดานัง – เมืองเว้ – วัดเที่ยนมู่ – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรคบนเรือ
 • พระราชวังไดนอย – นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ – แวะร้าน OTOP – ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ สวนสนุกบานาฮิลล์ สวนดอกไม้
 • บานาฮิลล์ – ชมสะพานมือ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์ – ลงกระเช้าไปหมู่บ้านหินอ่อน – นั่งเรือกระด้ง – เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง ถ่ายรูปกับสะพานมังกร
 • ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง – โบสถ์สีชมพู
รหัส 089-9233
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ก.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – เมืองเว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมการแสดงจักรพรรดิ์บนเรือ

08.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ หลังจาก CHECK IN และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสมาชิก Flyer Bonus สามารถสะสมไมล์ได้ เมื่อบินกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

อิสระให้ท่านพักผ่อนกับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เติมความสดชื่นก่อนเดินทาง ใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนขึ้นเครื่อง

10.55 น.   ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

12.45 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานัง (DANANG) เมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (HUE) เมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 สถานที่มีอยู่ทั่วเมือง ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศริมฝั่งแม่น้ำหอม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปด้วยหิน ภูเขาไฟ หาดทราย เนินทรายและทะเลสาบ ยังเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้สำคัญที่สุดของเวียดนาม (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชม)

นำท่านชมเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) หรือวัดเทพธิดาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมสร้างขึ้น พ.ศ. 2144 โดยขุนนางเหวียนฮวาง (NGUYEN HOANG) เจ้าผู้ปกครองเมืองเว้

จากนั้นนำท่านสู่ตลาดดองบา (DONG BA MARKET) ตลาดใหญ่และเป็นศูนยก์ลางทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท บริเวณรอบนอกจะเป็นพวกสินค้าของฝากของที่ระลึก ด้านในจำหน่ายของใช้ทั่วๆไปและมีโซนตลาดสด อิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

นำท่านล่องเรือมังกรชมแม่น้ำเฮือง หรือแม่น้ำหอม ผ่านสะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงคราม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดง ศิลปะการขับร้องดนตรีพื้นเมืองของชาวเว้

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร (1)

ที่พัก MIDTOWN HUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 2
พระราชวังไดนอย - นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ – แวะร้าน OTOP – บานาฮิลล์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

นำท่านชมบริเวณภายนอก พระราชวังไดนอย (ถ่ายรูปด้านนอก) หรือ พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลองราชวงศ์เหงียน ใน พ.ศ.2348 พร้อมกับการสถาปนาเมืองเว้เป็นราชธานี ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหอม มีเนื้อที่ 52 ตารางกิโลเมตร ลักษณะการสร้างยึดเอาแบบอย่างมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามของจีน ทำให้หลายคนกล่าวว่าพระราชวังไดนอยเหมือนกับ พระราชวังกู้กงทุกประการเพียงแต่ย่อขนาดให้เล็กลงเท่าน้ันเอง ดังน้ันพระราชวังไดนอยจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวังต้องห้าม” แห่งเมืองเวียดนาม

พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

เที่ยง   รับประทานอาหาร Seafood ณ ภัตรคาร (3)

หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตัว อิสระ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวบนรถ สู่เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) อยู่ในจังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่ใหม่ทั้งโรงแรมที่พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่

HILIGHT!! นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึก สถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD RECORD ประเภท NON STOP กระเช้านี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลางถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้สร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลาง สายหมอกบนยอดเขาแห่งนี้

นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดเหวี่ยงที่ “Fantasy Park” สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่บนเขาบานาฮิลล์ Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากนวนิยายเรื่อง “Journey To The Center of the Earth” และ “Twenty Thousand under the Sea” รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาผจญภัยแนวแอดเวนเจอร์ มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน ปลอดปล่อยความสนุกสุดมัน สำหรับเครื่องเล่นยอดฮิตของสวนสนุกที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ มาแล้วต้องเล่น ถ้าไม่เล่นก็เหมือนจะมาไม่ถึง ได้แก่

“Alpine Coaster” รถรางกลางแจ้งที่เหล่าขาลุยชอบความเร็วไม่ควรพลาด รถจะเคลื่อนตัวไปตามรางโดยที่คุณสามารถควบคุมความเร็วได้ จะแล่นแบบชิลล์ ๆ หรือจะแล่นแบบเร็ว เพิ่มความสะใจก็แล้วแต่เลือกกันเลย แถมระหว่างทางก็จะได้ชมวิวสวย ๆ ของเมืองดานังบนภูเขาบานาฮิลล์แบบ 360 องศา

“Tower Drop” หรือที่คนไทยเรียกว่า “นางฟ้าตกสวรรค์” เอาใจผู้ที่ชอบท้าทายความสูงให้มาปล่อยเสียงกรี๊ดดดดดกันที่นี่ ด้วยตัวเครื่องเล่นที่สูงถึง 29 เมตร ตอนที่เครื่องกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ ยังจุดบนสุดว่าเสียวแล้ว ตอนที่ทิ้งตัวลงมาอย่างเร็วเสียวยิ่งกว่า

นอกเหนือจากเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลต์เด็ดประจำสวนสนุกแห่งนี้แล้ว ยังมีเครื่องเล่น 4D 5D ภาพสมจริง และหากใครที่ชอบกิจกรรมปืนเขาที่นี่ก็มีมาไว้บริการเช่นกัน

นำท่านชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์) (4)

ที่พัก MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL

หมายเหตุกรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์เป็ นห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน *** เนื่องด้วยห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักบริการสำหรับ 3 ท่าน ***

***คืนที่เข้าพักบนบาน่าฮิลล์อาจมีสลับคืนเข้าพักแต่ทั้งนี้รายการท่องเที่ยวยังคงเหมือนเดิม***

วันที่ 3
บานาฮิลล์ – เที่ยวชมสะพานมือ นั่งรถรางขึ้นเขา ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน – เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ถ่ายรูปกับสะพานมังกร

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

นำท่านชมสะพานทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับการยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้อีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินที่ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว

นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส พร้อมให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวบานาฮิลส์ สามารถถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาง

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง

อิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (6) พิเศษเมนู! Lobster (เสิร์ฟโต๊ะละ 1 ตัว)

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” ล่องเรือไปตามสายน้ำ ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

จากนั้นนำท่านที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” สองฝั่งเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดของถนนสายนี้อายุเกือบ 200 ปี ชมวัดกวางดง (QUANG DONG TEMPLE) วัดจีนสร้างขึ้นในปี1885 เป็นที่นิยมสำหรับครอบครัวผู้ที่มีเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมากราบไหว้ขอพร

อิสระท่านขอพรสิ่งศักสิทธิ์และถ่ายภาพตามอธัยาศัย ชมบ้านโบราณ (OLD HOUSE) หลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศัย

ชมสะพานญี่ปุ่น (JAPAN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลักษณ์ของ เมืองมรดกโลกฮอยอันสร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นที่อาศยัอยู่ในเมืองฮอยอันเพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งกับคลองกับชุมชนชาวจีน อิสระเดินชมเมืองมรดกโลกจนถึงเวลานัดหมาย

ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร (7)

ที่พัก GRAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่า 4

วันที่ 4
วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)

นำท่านเดินทางสู่วัดหลินอึ๋ง (LINH UNG PAGODA) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง อยู่บนคาบสมุทรเซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหน้าออกไปทางทะเล และหันหลังให้ภูเขาคอยปกป้องคุ้มครองวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร

เที่ยง   บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI ใช้ขนมปังฝรั่งเศสในการทำ (เสิร์ฟท่านละ 1 ชิ้น)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.35 น.   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG948 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

15.25 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ……..

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ- ดานัง – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)

 • มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์, หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

1.2 เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้

2.
เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)

 • มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น)
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติ
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

2.2 เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1