ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 73 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์  - บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-5218
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง
  •  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
  •  อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ 
  •  และเมนูอาหารทะเล

แผนการเดินทาง

12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ962 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม นำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว)

ที่พัก Grand Sea Hotel, Luxtery Hotel Danang, Truong An Two Havin Danang Hotel, DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Grand Sea Hotel, Luxtery Hotel Danang, Truong An Two Havin Danang Hotel, DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง

นำท่านเดินทางสู่ Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานังให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) กรณี Cafe’ ปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟแห่งใหม่แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก

ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น  สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ หรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)  จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย **บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ  1 ชิ้น **

18.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ963

19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 7 จอง
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 9 จอง
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท 34 จอง
05 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
29 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 0
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
05 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 34 จอง
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 20 จอง
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 34 จอง
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 18,999 บาท 0
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 18,999 บาท 0
26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 18,999 บาท 0
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 12,999 บาท 7,000 บาท 22,999 บาท 0
07 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 10 จอง
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
31 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท 0
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 34 จอง
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 7 จอง
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 15 จอง
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 34 จอง
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท 0
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 0
08 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 12,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท 2 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
รหัส 001-5218 ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://jitwilaitour.com/tour.php?tour_id=1711

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/024/001-5218.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677
โทร 098-265-6324
LINE ID @jitwilaitour
อีเมล info.jitwilaitour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

 ใบอนุญาต 11/10677
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท จิตรวิไลย อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10677

88/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา